KHÔNG HÀI LÒNG VỀ BỆNH VIỆN, BỆNH NHÂN “NHẤN NÚT” PHẢN ÁNH

Hệ thống ki ốt khảo sát độ hài lòng của người bệnh sẽ được đặt tại các bệnh viện công lập TP HCM và nối mạng với Sở Y tế thành phố.

Hệ thống ki ốt khảo sát độ hài lòng của người bệnh sẽ được đặt tại các bệnh viện công lập TP HCM và nối mạng với Sở Y tế thành phố.


Ki ốt là hệ thống máy điện tử được nối mạng từ bệnh viện đến Sở Y tế TP HCM. Khi người bệnh bấm vào máy và chọn lệnh tương ứng thì thông tin sẽ được chuyển đến lãnh đạo bệnh viện. Ví dụ, máy có tùy chọn: “Nếu quý khách không hài lòng về phục vụ của bệnh viện, xin vui lòng bấm vào đây”. Ngay dưới câu mời này là bộ 15 câu hỏi. Người bệnh có thể chọn một hoặc nhiều nội dung trong 15 câu hỏi để có ý kiến nếu cảm thấy không hài lòng sau khi khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Hệ thống ki ốt khảo sát độ hài lòng của người bệnh sẽ được lắp đặt tại tất cả bệnh viện công lập ở TP HCM.

Hệ thống ki ốt sẽ giúp lãnh đạo bệnh viện biết được những công đoạn nào trong quy trình khám chữa bệnh chưa được bệnh nhân hài lòng. Việc tìm nguyên nhân làm người bệnh không hài lòng là trách nhiệm của phòng quản lý chất lượng bệnh viện, từ đó có các biện pháp cải tiến hoặc chấn chỉnh.

15 câu hỏi trong bộ khảo sát độ hài lòng sau khi khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Dữ liệu từ hệ thống ki ốt được liên thông về Sở Y tế. Sở sẽ tổng hợp kết quả, phản hồi về lãnh đạo các bệnh viện có tỷ lệ không hài lòng cao để có kế hoạch cải tiến quy trình phục vụ.

Theo vnexpress

Website :  http://bantayso.com

Bài viết gần đây

Bài viết nổi bật

Bình luận

Chưa có comment

Viết bình luận

Ban Tay So Located at 46/25 Tran Quoc Toan, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.Reviewed by 334435 Clients. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)